Title # of hits KWIC/Doc-ID
4

Theresia Tinkhauserin dt.…

Theresia Tinkhauserin Über der Zeile geschrieben statt gestrichenem …

Theresia Tinkhauserin dt.…

Theresia Tinkauserin dt.…

1798-08-12.xml

1

Theresia v. Tinkhauserin

1797-12-01.xml